DCL - ”Device for Connection of Luminaires”
     
-:-Tilbake til hovedsiden -:-
     

Sikkerhetskrav for elektriske lavspennings-installasjoner

NORSK ELEKTROTEKNISK NORM for elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400:2010, spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner, som skal sikre personer, husdyr og eiendom mot farer og skader som kan oppstå ved fornuftig bruk av installasjonen og sikre at installasjonen fungerer for den forutsatte bruk.

NEK 400 som er det sentrale henvisningsgrunnlaget i ”Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg” (FEL) består av 41 delnormer. Den angir sammen med Forskriften (FEL) og Veiledning til forskriften dét minimums sikkerhetsnivå som myndighetene krever, i tillegg til at den angir én måte å oppfylle forskriften på.

Mens forskriften er juridisk bindende, er Veiledningen og Normen frivillig, men gir føringer for det sikkerhetsnivået som kreves.

NEK 400:2010 er utarbeidet av NEK/NK64, og trådde i kraft 1. juli 2010. Den erstatter tilsvarende deler av NEK 400:2006.

NEK 400:2010, i forhold til belysning:

823.537.08:
Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr i/ved tak. Antall stikkontakter/ DCL’er må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den fastmonterte belysningen.

823.559.6.1:
Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten:

  • Være fast tilkoblet eller
  • Tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med
    • Stikkontakt i samsvar med NEK 502 eller
    • En DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2.

Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) er medlem av Den Internasjonale Elektrotekniske Komité (IEC) og den europeiske, CENELEC, og samarbeider med andre nasjonale elektrotekniske komiteer for global standardisering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Sammen kommer de frem til og publiserer bl.a. internasjonale standarder, tekniske spesifikasjoner og rapporter. Som medlem har man strenge forpliktelser til ikke å publisere nasjonale normer som teknisk er i strid med Europanormene (EN). IEC står bak den internasjonale standarden IEC 61995 som omfatter plugger, uttak og brytere, som igjen har vært et grunnlag for de europeiske (EN) og norske (NEK)normene på feltet.

Altså vil produktene som er konforme med disse standardene være gangbare i alle markeder som anerkjenner disse.

Kilder:
NEK 400:2010, 4. utgave
IEC 61995 – 2 ed. 1